vhs_kurs
2019-10-17 Paul Hänschkorrekturen master
2019-10-16 Paul Hänschsymlinks, hardlinks, backups
2019-10-16 Paul HänschMerge commit 'ceea3fd5b0400e210353368517b02af69ae13acb'
2019-10-16 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from 8f1a73a..4b7af72
2019-10-16 Paul HänschMerge commit '2f11915d4ceea53c680112e1659c59dd0de2f526'
2019-10-16 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from d6c1fcc..8f1a73a
2019-10-16 Paul HänschMerge commit '2ea6da29a8a86a1c168fc9259a6174aace90581f'
2019-10-16 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from a7434d6..d6c1fcc
2019-10-16 Paul Hänschnextcloud
2019-10-16 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from 6f30b5e..a7434d6
2019-10-16 Paul HänschMerge commit 'f52aaffb50e1fd6e47a7a603966a15cf3b6bbb4a'
2019-10-16 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from eb622bf..6f30b5e
2019-10-16 Paul HänschMerge commit '9a6eef7b3d4adbcc840cd1f6fe667b80d7407e7f'
2019-10-16 Paul HänschNeue Inhalte: Leipzig Tag 5
2019-10-09 Paul HänschAnwendersoftware
2019-10-09 Paul HänschTag 4
2019-10-02 Paul Hänschuse telnet
2019-10-02 Paul Hänschübersicht
2019-10-02 Paul HänschTag 3 für Leipzig
2019-10-01 Paul HänschBugfix: fehlende Backslashes auf der Folie
2019-09-25 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from 08ca3fa..eb622bf
2019-09-25 Paul HänschMerge commit '14c693f2eabbe45c39aab56b0440ae778c638a00'
2019-09-25 Paul Hänschignore xwd images, because we usually want to commit...
2019-09-25 Paul HänschTag 2 in Leipzig
2019-09-18 Paul HänschSquashed 'clickslide/' changes from b771768..08ca3fa
2019-09-18 Paul HänschMerge commit '2c91cc63d0e28a4f202ee2db9a8d769e63d54f7f'
2019-09-18 Paul HänschArbeit mit eigenem Live-System, Kurstag in Leipzig
2019-05-03 Paul Hänsch... Chemnitz_2019-04
2019-05-03 Paul HänschKontaktinformation
2019-04-30 Paul Hänschtypo
2019-04-30 Paul Hänsch...
2019-04-30 Paul Hänsch...
2019-04-26 Paul Hänsch...
2019-04-26 Paul Hänsch...
2019-04-24 Paul HänschMerge branch 'master' of git.plutz.net:vhs_kurs
2019-04-24 Paul Hänschportability: prevent crashes in bash
2019-04-24 Paul Hänsch...
2019-04-23 Paul Hänsch...
2019-04-23 Paul Hänschtypos
2019-04-23 Paul HänschSquashed 'clickslide/' content from commit b771768
2019-04-23 Paul HänschMerge commit 'eb98affc5b5916de814d4fc666df87963bdde1e2...
2019-04-23 Paul Hänschremoved submodule
2019-04-18 Paul HänschGrobe übersicht über Kursinhalte
2019-04-18 Paul Hänschbuild automation
2019-04-18 Paul Hänschadditions and corrections after lesson first held
2019-04-18 Paul Hänsch...
2019-04-18 Paul Hänsch...
2019-04-12 Paul Hänsch...
2019-04-12 Paul Hänsch...
2019-04-11 Paul Hänsch...
2019-04-10 Paul Hänschsmall changes after first course
2019-04-10 Paul Hänsch,,,
2019-04-10 Paul HänschTeaser für Programmheft
2019-04-10 Paul Hänsch...
2019-04-10 Paul Hänschgitigit
2019-04-10 Paul Hänschslides for first day